Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht
Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldige WRM pas en is ten alle tijden in
te zien door de leerling
1.2
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van
overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.3
Rijschool ENERGY Den Helder heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou
aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.4
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer-
en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een
nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
2.1
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een
legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de
leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er
dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen
in verband met de gereserveerde tijd.
2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand,
medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de
lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te
verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Betalingen van losse lessen dienen voldaan te worden na iedere les.
3.2
Rittenkaarten dienen voorafgaand aan de eerste les van de rittenkaart te zijn voldaan.
3.3
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende
procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge
waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing
een factuur van de achterstand.
b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van €
15,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde
bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuur datum. Deze rente bedraagt de wettelijke
rente vermeerderd met 2% op jaar basis.
3.4
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de rijschool een incassobureau
inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.
3.5
Als je een rittenkaart hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je de ritten nog niet volledig
benut hebt, dan heb je recht op een retour betaling van het betaalde les geld, echter komt de korting
te vervallen en wordt de volledige lesprijs van de gereden lessen gehanteerd.

ARTIKEL 4 Rijexamens
4.1
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling
toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het
examen komt te vervallen.
4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft
de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.
4.3 Een examengeld dient altijd 30 dagen voorafgaand aan de datum te zijn voldaan, anders zal het
examen geen doorgang vinden. De gemaakte kosten hiervoor worden verhaald op de leerling.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1
Rijschool ENERGY Den Helder heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen
ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie
heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de
vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
Rijschool ENERGY Den Helder kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken.
Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.
6.2
Door rijlessen te nemen bij onze rijschool ga je automatisch akkoord met al onze algemene
voorwaarden.

ARTIKEL 7 Vrijwaring
7.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan
derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. Rijschool ENERGY den Helder kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor
boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool ENERGY Den Helder draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de
instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder
invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Dit
staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk
worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
7.2
Rijschool ENERGY Den Helder zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid
heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen
neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals
boetes en of schade veroorzaakt aan derden.